Mẫu đơn đề nghị đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mẫu đơn đề nghị đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm là gì? Mẫu đơn đề nghị đăng ký, đăng ký lại gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm là gì?

Mẫu đơn đề nghị đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin đăng ký, đăng ký lại... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu đơn đề nghị đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số:..…..

..…, ngày....... tháng....... năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Đăng ký/Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Kính gửi: (1)

Tên cơ sở phát hành:

Tên người đứng đầu:…………….Quốc tịch:………….……………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

E-mail:

Website (nếu có):

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế…………………………………………

Chi nhánh, Văn phòng đại diện (nếu có):

- Số lượng:

- Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh, văn phòng đại diện:

Địa điểm kinh doanh:

- Số lượng địa điểm:

- Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm:

Căn cứ Luật xuất bản năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đơn vị chúng tôi gửi đến quý cơ quan hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (lần đầu hoặc đăng ký lại)……………………. theo quy định của pháp luật, gồm có các giấy tờ kèm theo: ……………………………..(2)

Chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành/ Sở xem xét xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm./

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mẫu đơn đề nghị đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm