Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù

1 3

Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù là gì?

Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được chuyển giao tiếp tục chấp hành hình phạt tù. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin người làm đơn...

2. Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO ĐỂ TIẾP TỤC CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

Kính gửi: Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tôi là: (1)

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Giới tính:

- Quốc tịch:

- Nơi sinh:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: … Cấp ngày: ... Nơi cấp:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Hiện đang chấp hành án phạt tù về tội...(2)... tại ...(3)... theo bản án ...(4)..., thời gian phải chấp hành án là ...(5)..., thời gian đã chấp hành án là ...(6)..., (tính từ ngày...) thời gian phải chấp hành án còn lại là ...(6)....

Tôi làm đơn này để trình bày nguyện vọng của tôi được xem xét, cho chuyển giao về ...(7)... để tiếp tục chấp hành hình phạt tù vì ...(8)....

Tôi hiểu biết đầy đủ về hệ quả của việc chuyển giao và các quyền, nghĩa vụ của tôi khi được chuyển giao.

Kính mong Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi thực hiện nguyện vọng nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIAM GIỮ

…., ngày…tháng...năm…(9)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 14:

(1): Ghi đầy đủ, chính xác các thông tin như trong hồ sơ

(2): Tội phạm bị kết án

(3): Tên và địa chỉ của cơ sở giam giữ

(4): Nêu rõ số, ngày ra bản án và Tòa án ra bản án

(5): Thời hạn phạt tù, ghi theo bản án Tòa án tuyên

(6): Nêu chính xác các khoảng thời gian tính đến ngày làm đơn

(7): Tên nước sẽ tiếp nhận

(8): Nêu rõ, chi tiết lý do xin được chuyển giao

(9): Địa điểm và thời gian làm đơn

Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù

Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm