Mẫu đơn đề nghị gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị về việc gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị về việc gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/CẤP LẠI/CẤP ĐỔI(1) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gửi: (Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập:

Người đại diện theo pháp luật:

Người phụ trách kỹ thuật:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại: ……………… Fax: ……………… E-mail: ……………… Website

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp số ……, ngày.... tháng ... năm ...

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp giấy phép:

- Nêu một số công trình đã thực hiện trong thời gian được cấp giấy phép.

- Thống kê thực trạng nhân lực, thiết bị, công nghệ...

Căn cứ Nghị định số ………/2019/NĐ-CP ngày....tháng .....năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

Đề nghị (cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) gia hạn/cấp lại/cấp đổi(1) giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho……………………………… (tên tổ chức).

Lý do đề nghị gia hạn/cấp lại/cấp đổi(1) giấy phép:

Cam kết: ……………… (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi theo từng trường hợp cụ thể.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mẫu đơn đề nghị gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 27
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm