Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

1 138

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là mẫu đơn được lập ra để xin được gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Mẫu đơn nêu rõ thông tin tổ chức, cá nhân đề nghị, lý do đề nghị, thời gian xin gia hạn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Kính gửi:..........................(tên cơ quan cấp phép)

1. Tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép:

1.1. Tên chủ giấy phép: .................................................................................

1.2. Địa chỉ: ....................................................................................................

1.3. Điện thoại....................................fax:................................Email: ...............

1.4. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số......do (tên cơ quan đã cấp giấy phép)..................ngày.....tháng.....năm.....

2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép:

- Thời hạn đề nghị gia hạn:..................................tháng/hoặc năm (nếu đề nghị gia hạn)

- Nội dung đề nghị điều chỉnh:......................(nếu đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép)

4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(Tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép) đã sao gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường...................................................................

(Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép và quy định của pháp luật có liên quan./.

 

.............., ngày...tháng...năm...

 

Tên chủ giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Đánh giá bài viết
1 138
Thủ tục hành chính Xem thêm