Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cá nhân

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cá nhân. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người đề nghị hỗ trợ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HUẤN LUYỆN

Kính gửi: (1) ...........................

Họ và tên: ................................................................................. □ Nam, □ Nữ

Sinh ngày tháng năm .............................. Dân tộc: ...........................................

Số CMND: ........................ Nơi cấp: .................... Ngày cấp: ............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................

Công việc đang làm (2)..................................... Điện thoại: ..............................

Nơi làm việc: ......................................................................................................

Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ: (3) ....................................................................

Tôi đã tham dự lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chuyên đề (2) do tổ chức tại: ......................

Đề nghị cơ quan (1) hỗ trợ chi phí huấn luyện cho tôi theo quy định.................

Hình thức nhận kinh phí ....................................................................................

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của UBND cấp xã: ………………..

Xác nhận Ông (bà) ………………………..có hộ khẩu thường trú/tạm trú tại xã:………………..

Các nội dung trong đơn là chính xác.

TM. UBND
(Ký tên và đóng dấu)

……….., ngày…….tháng……năm 20…..
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(1) Ghi cụ thể tên cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ học phí;

(2) Tên công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

(3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có công.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Đánh giá bài viết
1 151
Thủ tục hành chính Xem thêm