Mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân

Mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân là gì? Mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân là gì?

Mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc hoàn trả tên miền .VN cho cá nhân. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin hoàn trả... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.

2. Mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TÊN MIỀN “VN”
(Dành cho cá nhân)

Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”

Tôi là chủ thể tên miền....................... hiện nay không còn nhu cầu sử dụng tên miền này nữa, tôi làm đơn hoàn trả tên miền và đề nghị Nhà đăng ký............................................................................................... xem xét thu hồi tên miền. Các thông tin chi tiết của tên miền như sau:

1. Tên miền đề nghị hoàn trả:

...............................................................................................................................

- Ngày đăng ký:.....................................................................................................

- Ngày hết hạn:......................................................................................................

- Nhà đăng ký quản lý:..........................................................................................

2. Thông tin của chủ thể tên miền:

- Họ và tên:...................................................... Năm sinh:....................................

- Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài):..............................

- Địa chỉ:...............................................................................................................

- Điện thoại:................................................ Email:..............................................

3. Lý do hoàn trả tên miền:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

............., ngày........ tháng......... năm........
Xác nhận của chủ thể tên miền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân

Mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm