Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình - Mẫu số 1

8 30.998

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình - Mẫu số 1

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình - Mẫu số 1 là Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ sử dụng khi cần làm Hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên, được quy định và ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình tại đây.

Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng

Đơn xin xác nhận tạm trú

Mẫu quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình - Mẫu số 1 được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình - Mẫu số 1
Mẫu số 1: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010)

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

............., ngày......tháng......năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)............................

      - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...........

       Tỉnh, thành phố.........................................................................

Tên tôi là: .....................................................................Nam, nữ..................................

Sinh ngày........tháng......năm...........

Quê quán:...................................................................................................................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại.....................................................................................

Xã (phường, thị trấn)....................................... huyện (quận, thị xã, TP).......................

Tỉnh...........................................................................................................................

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng.........................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Vậy tôi làm đơn này đề nghị.......................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xác nhận của Trưởng thôn xác nhận trường hợp
ông (bà).........................................................
nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện
xem xét cho..................................................

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã
UBND xã................................

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày.... tháng....năm 20.. đến ngày... tháng.... năm 20...... Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

TM.UBND XÃ

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
8 30.998
Bảo hiểm Xem thêm