Mẫu đơn đề nghị khắc, đổi lại con dấu Công đoàn

1 24.641

Mẫu đơn khắc, đổi lại con dấu Công đoàn

Mẫu đơn đề nghị khắc, đổi lại con dấu Công đoàn được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Mẫu đơn đề nghị khắc, đổi lại con dấu Công đoàn được dùng khi tổ chức, trường học, cần đổi lại dấu vì dấu cũ đã hết hạn.

Bài viết hay về công đoàn

Thể lệ, nguyên tắc bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC …….. 

Số: …/ĐN-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày tháng năm 20

BẢN ĐỀ NGHỊ

V/v khắc, đổi lại con dấu Công đoàn

Kính gửi: Ban Tổ chức ………………………………

Căn cứ Thông báo số: …/TB-PC64 ngày …/…/20… của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh ……….. về việc con dấu hết giá trị sử dụng.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học …………. đã được Công an tỉnh ……….. được cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đến nay con dấu đã hết hạn sử dụng theo quy định. Giấy chứng nhận đã đăng ký: … do Công an ………. cấp ngày … tháng … năm 20...

Hiện tại con dấu cũ của chúng tôi đã hết hạn sử dụng theo quy định. Vì vậy chúng tôi làm đơn này, đề nghị Ban Tổ chức tỉnh Ủy ……….. giới thiệu Đ/C ………….. Chủ tịch Công đoàn Trường …………đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh …………. khắc, đổi lại dấu theo quy định hiện hành.

Xin chân trọng cảm ơn.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

ỦY BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ……… 

Số: …/GT-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày tháng năm 20

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Ban Tổ chức tỉnh Ủy ……………………..

Ban Chấp hành Công đoàn Trường …………….. xin trân trọng giới thiệu: Đ/c ………………………..

Chức vụ: Chủ tịch Công Trường …………………………...

Được cử đến: Ban Tổ chức tỉnh Ủy ………………………...

Về việc: Đề nghị Ban Tổ chức tỉnh Ủy ………… giới thiệu Đ/c ……………… đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh ………………. khắc, đổi lại con dấu Công đoàn cơ sở do hết hạn sử dụng theo quy định Pháp luật.

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ để Đ/c ……………. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày … tháng … năm 20....

Xin chân trọng cảm ơn.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

ỦY BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC …… 

Số: …/ĐN-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày tháng năm 20

BẢN ĐỀ NGHỊ

V/v khắc, đổi lại con dấu Công đoàn

Kính gửi: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh ………………………….

Căn cứ Thông báo số: …/TB-PC64 ngày …/…/20… của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh ……….. về việc con dấu hết giá trị sử dụng.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường ………….. đã được Công an tỉnh ………… được cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đến nay con dấu đã hết hạn sử dụng theo quy định. Giấy chứng nhận đã đăng ký: … do Công an …………. cấp ngày … tháng … năm 20....

Hiện tại con dấu của chúng tôi đã hết hạn sử dụng theo quy định. Vì vậy chúng tôi làm đơn này, đề nghị Quý cơ quan cấp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho đơn vị chúng tôi theo quy định của pháp luật.

Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện để chúng tôi sớm có con dấu mới.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Đánh giá bài viết
1 24.641
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm