Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí là gì? Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa đơn đề nghị miễn, giảm học phí là gì?

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí là mẫu đơn mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mẫu đơn xin giảm học phí này sẽ giúp giảm bớt khó khăn cũng như tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn được học tập trong điều kiện tốt nhất, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

2. Mẫu đơn đề nghị, miễn giảm học phí

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí
Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Nội dung Đơn đề nghị miễn, học phí như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o----------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

Họ và tên (1):...................................................................................................................

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):.....................................................................

Hiện đang học tại lớp:.......................................................................................................

Trường:...........................................................................................................................

Thuộc đối tượng:..............................................................................................................

(Ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86)

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

.........., ngày ... tháng ... năm ..........
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

-------------------------

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
86 147.219
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm