Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú

Mẫu đơn đề nghị về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú

Mẫu đơn đề nghị về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị, người làm đơn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
MIỄN (GIẢM) HỌC PHÍ/HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
HỖ TRỢ TIỀN ĂN/ HỖ TRỢ TIỀN Ở

Kính Gửi:………..(tên cơ sở giáo dục) và các cơ quan chức năng

Họ và tên (1):…………………………………………………..............................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của học sinh (2):……………………………………......

Hiện đang học lớp …….. Trường………………………………………..……………..........

Thuộc đối tượng (3):.......................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Làm đơn đề nghị được xem xét (4):

- Miễn học phí theo nghị định 49/2010/NĐ-CP □

- Giảm 50% học phí theo Nghị định 49/2010 □

- Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ0-CP □

- Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo □

- Hỗ trợ tiền ăn bán trú □

- Hỗ trợ tiền ở bán trú □

Hỗ trợ…………… …… □

Các giấy tờ kèm theo đơn đề nghị, gồm:

1/……………………………………………………………………………………………

2/……………………………………………………………………………………………

3/……………………………………………………………………………………………

………ngày....tháng.... năm....

Người làm đơn
(kí và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) trường hợp đối tượng miễn, giảm học phí là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha/mẹ hoặc người giám hộ, trường hợp đối tượng miễn, giảm học phí là học sinh phổ thông thì ghi tên học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải ghi dòng này

(3) Ghi rõ thuộc đối tượng nào (ví dụ: là học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, nhà xa phải ở bán trú; Là học sinh có hộ khẩu thường trú khu vực III, địa hình đi lại trắc trở phải ở bán trú; Là học sinh THPT có hộ khẩu thường trú ở xã trong CT XD NTM 2010-2015 do nhà xa phải ở bán trú ...)

(4) Đề nghị hỗ trợ nội dung nào thì đánh dấu X vào ô của nội dung đó.

Mẫu đơn đề nghị về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú

Mẫu đơn đề nghị về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú

Đánh giá bài viết
1 1.037
Thủ tục hành chính Xem thêm