Mẫu đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch mua, nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao

CƠ QUAN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
Công ty: ..............
Số: ..../TTr-....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

. . ., ngày . . . tháng . . . năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Phê duyệt hạn ngạch mua, nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Căn cứ Quy chế quản lý Nitrat amôn hàm lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số ..../2006/QĐ-BCN ngày ......../2006 của Bộ Công nghiệp;

Tên doanh nghiệp:..................................

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số:..................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ...... do ....... cấp ngày................

Nơi đặt trụ sở chính:..................................

Số điện thoại: .......................................... Fax:................

Mặt hàng, ngành nghề kinh doanh:..................................

Đề nghị Bộ Công nghiệp xét duyệt hạn ngạch mua, nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao với nội dung sau:...........

Tên hoá học: NH4NO3. Hàm lượng tính theo khối lượng khô (%):..................................

Số lượng đề nghị (kg):..................................

Loại hình hàng hóa:..................................

Nguồn gốc hàng hóa:..................................

Phương tiện và điều kiện đảm bảo an toàn vận chuyển:....................

Tên cửa khẩu hàng đi qua (đối với nhập khẩu):..................................

Thời gian thực hiện từ ......... đến ngày .... tháng .... năm.............

Sau khi nhập khẩu số lượng NH4NO3 nêu trên, Công ty sử dụng vào mục đích.............theo Giấy xác nhận mục đích sử dụng số ... ngày .... tháng .... năm 2000... của Sở ..... (tên quản lý ngành).

Đánh giá bài viết
1 264
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm