Mẫu đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

1 44

Mẫu đơn xin phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Mẫu đơn xin phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để xin được phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung liên kết, các bên kí kết... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.............., ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Kính gửi: ………..(1)………..

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên kết, gồm:

Bên Việt Nam ……………………………(2)......................................................................

- Trụ sở: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: .....................................................................................................................

- Fax:................................................................................................................................

- Website: ........................................................................................................................

- Quyết định thành lập: …………………………(3)...........................................................

Bên nước ngoài: ……………………………….(4).............................................................

- Trụ sở: ...........................................................................................................................

- Điện thoại:......................................................................................................................

- Fax: ...............................................................................................................................

- Website: .........................................................................................................................

- Giấy phép thành lập: …………………………(5).............................................................

đề nghị ………………(1)…………….. xem xét, phê duyệt liên kết giáo dục giữa ………..(2)……… và ……….(4)……….. với nội dung như sau:

1. Mục tiêu và phạm vi của liên kết giáo dục: (mục tiêu, cấp học, quy mô tuyển sinh, văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận, thời gian dự kiến triển khai liên kết).

2. Thời hạn hoạt động của liên kết .................................................................................

3. Nội dung liên kết (ghi tóm tắt):....................................................................................

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

Các tài liệu gửi kèm Đơn này gồm:

1. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các Bên liên kết;

2. Giấy tờ pháp lý chứng minh tư cách pháp nhân của các bên liên kết: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác;

3. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

4. Chương trình tích hợp dự kiến thực hiện; chương trình giáo dục phổ thông của nước ngoài có nội dung tích hợp;

5. Đề án thực hiện liên kết;

6. Các văn bản khác (nếu có).

BÊN VIỆT NAM
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

BÊN NƯỚC NGOÀI
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố quản lý cơ sở giáo dục Việt Nam;

(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam;

(3) Số, ký hiệu quyết định (hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) cho phép thành lập cơ sở giáo dục Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;

(4) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;

(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục nước ngoài (giấy phép thành lập/hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương), thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản.

Mẫu đơn xin phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Mẫu đơn xin phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 44
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm