Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in

1 4.553

Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó các công ty, cơ quan, doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ điều kiện về sử dụng hóa đơn có thể sử dụng biểu mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in 2017 này của VnDoc.com, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung của mẫu đơn.

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in mới Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in

Nội dung mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày ...... tháng ....... năm .......

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN .......

(tự in, đặt in)

Kính gửi: ........ (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) ...............

Tên người nộp thuế: ...............................................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) .........................................................................

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế) ...........................................................

Số điện thoại liên hệ: 

  • Cố định: ......................................................................................................................
  • Di động: ......................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế) ........................................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: .......................................

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn .......................... (tự in/đặt in).

Chúng tôi đề nghị ....................... (tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa hóa đơn ............................................................... (tự in/đặt in).

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn ................................... (tự in/đặt in) theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Đánh giá bài viết
1 4.553
Thủ tục hành chính Xem thêm