Mẫu đơn đề nghị thẩm tra tài liệu hết giá trị

1 371

Mẫu tờ trình về việc thẩm tra tài liệu hết giá trị

Mẫu tờ trình về việc thẩm tra tài liệu hết giá trị là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị về việc thẩm tra tài liệu hết giá trị. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin cơ quan tổ chức đề nghị, nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình thẩm tra tài liệu hết giá trị tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình về việc thẩm tra tài liệu hết giá trị như sau:

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: ......./… - ….
V/v đề nghị thẩm tra tài liệu hết giá trị

.............., ngày...tháng...năm....

Kính gửi: ……………………………………….

Danh mục tài liệu hết giá trị của Phông (khối)….được lập ra trong quá trình phân loại, chỉnh lý tài liệu (hoặc trong quá trình xác định giá trị tài liệu). Danh mục đã được Hội đồng xác định giá trị tài liệu của (cơ quan, tổ chức) xem xét, kiểm tra và nhất trí để cho phép tiêu huỷ.

Để việc tiêu huỷ tài liệu được thực hiện đúng theo quy định pháp luật, (cơ quan, tổ chức) gửi hồ sơ xét huỷ tài liệu hết giá trị của Phông (khối)………đề nghị …….thẩm tra và cho ý kiến bằng văn bản để (cơ quan, tổ chức) có cơ sở ra quyết định tiêu huỷ số tài liệu hết giá trị trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, …

QUYỀN HẠN VÀ CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Mẫu tờ trình về việc thẩm tra tài liệu hết giá trị

Mẫu tờ trình về việc thẩm tra tài liệu hết giá trị

Đánh giá bài viết
1 371
Thủ tục hành chính Xem thêm