Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

1 42

Mẫu đơn đề nghị về việc thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Mẫu được ban hành theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

TÊN DOANH NGHIỆP (1a)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

(2), ngày …… tháng năm (3)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Kính gửi: ………(2a)………………

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:………………………(1b)............

Điện thoại: ………………; Fax: ………………; E-mail:................................

3. Mã số doanh nghiệp: ………………………(3)...................................…..

4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ và tên:………………………………Giới tính: ……… Sinh ngày:..........

Chức danh: ………………………(4a).......................................................

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:...............................

Ngày cấp: ………………………………………………thời hạn:...................

Đề nghị ………………………(2b)……………………… thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty ………………………(1c).....................................

Lý do thu hồi:..............................................................................................

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ kèm theo gồm: ................................................................................

Nơi nhận:
- …
- …

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP(4b)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1a), (1b) và (1c) Tên doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(2a) và (2b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(3) Mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(4a) và (4b) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 42
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm