Mẫu đơn đề nghị trả lời thủ tục hành chính

1 5

Mẫu đơn đề nghị trả lời thủ tục hành chính là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị trả lời thủ tục hành chính là gì?

Mẫu đơn đề nghị trả lời thủ tục hành chính là mẫu đơn được lập ra để trả lời về thủ tục hành chính. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị, nội dung trả lời...

2. Mẫu đơn đề nghị trả lời thủ tục hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

….…….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(V/v: Trả lời thủ tục hành chính)

Kính gửi: ………………………………………………………….

(Ghi chú: người nhận đơn là người có thẩm quyền xử lý yêu cầu. ví dụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, giám đốc công an, trưởng công an…)

Căn cứ:

· Giấy hẹn …

· …

(Ghi chú: tùy thuộc vào thủ tục hành chính yêu cầu được trả lời mà có thể nêu thêm các văn bản pháp luật khác làm căn cứ cho đơn kiến nghị)

Tôi là NGUYỄN VĂN A,

CMND: ……………… do ……………………. cấp ngày …………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..…….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………..

Vào ngày… tháng… năm 2017, tôi có đến …………………… để làm thủ tục ……………….; tuy nhiên đến nay, ngày… tháng … năm 2017 (… ngày làm việc kể từ ngày làm thủ tục hành chính) tôi vẫn chưa nhận được trả lời về việc ……của …………………………

(Ghi chú: phần trình bày sự việc cần ghi rõ ràng, chi tiết về địa điểm, thời gian, thủ tục đã thực hiện, vấn đề khúc mắc cần được trả lời.)

Dựa,

· Điều …. Luật ….

· ……

Đề nghị, …………… nhanh chóng trả lời thủ tục hành chính mà tôi đã trình bày ở trên.

(Ghi chú: trình bày một cách cụ thể nhất các yêu cầu, đề nghị).

 

Người làm đơn

Mẫu đơn đề nghị trả lời thủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị trả lời thủ tục hành chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Thủ tục hành chính Xem thêm