Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là mẫu đơn đề nghị được các đơn vị an ninh, quốc phòng gửi tới Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xác nhận miễn giảm thuế đối với những hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho an ninh, quốc phòng. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu số 04/MGTH: Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 02/XNMT

Mẫu thông báo nộp thuế

Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh/quốc phòng như sau:

Mẫu số 03a

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:
V/v đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh/quốc phòng
Hà Nội, ngày.....tháng.....năm .......

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Căn cứ ....................................................................................................................

Căn cứ Quyết định số .............. ngày ................. về việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh/quốc phòng năm ............

Bộ Công an /Bộ Quốc phòng đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét xác nhận miễn thuế hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp an ninh/quốc phòng, cụ thể như sau:

Tên đơn vị nhập khẩu: .............................................................................................

Mặt hàng nhập khẩu: ...............................................................................................

Số lượng hàng hóa: .................................................................................................

Trị giá (tính bằng USD hoặc trị giá nguyên tệ): ............................................................

Trích mục (hàng hóa thuộc Mục... Phụ lục... Quyết định số........): ...............................

Giấy phép nhập khẩu: ...............................................................................................

Quyết định phê duyệt đấu thầu hoặc Quyết định phê duyệt hợp đồng nhập khẩu: ...........

Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa: ..................................................................................

Hợp đồng ủy thác/hợp đồng mua bán (nếu có): ...........................................................

Đơn vị ủy thác nhập khẩu (nếu có): ............................................................................

Số vận đơn: .............................................................................................................

Nơi đăng ký tờ khai hải quan (ghi rõ đăng ký tại Chi cục nào, thuộc Cục Hải quan nào):

................................................................................................................................

Bộ Công an /Bộ Quốc phòng đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận miễn thuế đối với lô hàng nêu trên./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Đơn vị ủy thác nhập khẩu (nếu có);
  • Đơn vị nhập khẩu;
  • Lưu: ..............
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 03b

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
-----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:
V/v đề nghị miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh/quốc phòng
Hà Nội, ngày.....tháng....năm......

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Căn cứ ....................................................................................................................

Căn cứ Quyết định số .......... ngày .......... về việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh/quốc phòng năm ...............

Bộ Công an /Bộ Quốc phòng đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét xác nhận miễn thuế hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp an ninh/quốc phòng, cụ thể như sau:

Tên đơn vị nhập khẩu: ..............................................................................................

Mặt hàng nhập khẩu: ................................................................................................

Số lượng hàng hóa: ..................................................................................................

Trị giá (tính bằng USD hoặc trị giá nguyên tệ): .............................................................

Trích mục (hàng hóa thuộc Mục...Phụ lục...Quyết định số...ngày....của Bộ Công an/Bộ Quốc phòng):

.................................................................................................................................

Tờ khai hải quan: ......................................................................................................

Nơi đăng ký tờ khai hải quan (ghi rõ đăng ký tại Chi cục nào, thuộc Cục Hải quan nào):

................................................................................................................................

Giấy phép nhập khẩu: ...............................................................................................

Quyết định phê duyệt đấu thầu hoặc Quyết định phê duyệt hợp đồng nhập khẩu: ...........

Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa: ..................................................................................

Hợp đồng ủy thác/hợp đồng mua bán (nếu có): ...........................................................

Đơn vị ủy thác nhập khẩu (nếu có): ............................................................................

Số tiền thuế nhập khẩu đề nghị miễn: .........................................................................

Bộ Công an /Bộ Quốc phòng đề nghị Tổng cục Hải quan miễn thuế đối với lô hàng nêu trên./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Đơn vị ủy thác nhập khẩu (nếu có);
  • Đơn vị nhập khẩu;
  • Lưu: ............

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 352
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm