Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

1 2

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là gì?

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị xác nhận, nội dung quảng cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ Y

Kính gửi: (1)

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:

Địa chỉ:

Số điện thoại:........................ Fax:............................... E-mail:

Số giấy phép hoạt động:

Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:

Kính đề nghị....... xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thuốc thú y sau:

TT

Tên thuốc thú y

Giấy chứng nhận đăng ký

Phương tiện quảng cáo

1

 

 

 

2

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm:

1

2

3

Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú: (1) Gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh nếu đăng ký quảng cáo tại địa phương; gửi Cục Thú y nếu đăng ký quảng cáo toàn quốc.

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm