Mẫu đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm

1 5

Mẫu đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm là gì? Mẫu đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm là gì?

Mẫu đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm là mẫu đơn hàng được lập ra để ghi chép về đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung nhập khẩu, thông tin mỹ phẩm...

2. Mẫu đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm

TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …

 

ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU MỸ PHẨM DÙNG CHO NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế
...

(Đơn vị) kính đề nghị Cục Quản lý dược xét duyệt để đơn vị được nhận các mỹ phẩm dùng cho kiểm nghiệm chất lượng sau:

STT

Tên mỹ phẩm, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Dạng sản phẩm

Thành phần

Đơn vị tính

Số lượng

Tên công ty sản xuất, tên nước

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục Quản lý Dược

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm … trang … khoản kèm theo công văn số …/QLD-MP ngày … tháng … năm … của Cục Quản lý Dược.

Hà nội, ngày … tháng … năm …
CỤC TRƯỞNG

…, ngày … tháng … năm …
GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên người ký)

Mẫu đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm

Mẫu đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm