Mẫu đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu, tá dược chưa có số đăng ký

Mẫu đơn hàng nhập khẩu các nguyên liệu, tá dược chưa có số đăng ký

Mẫu đơn hàng nhập khẩu các nguyên liệu, tá dược chưa có số đăng ký là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu các nguyên liệu, tá dược chưa có số đăng ký. Mẫu nêu rõ thông tin nội dung đơn hàng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn hàng nhập khẩu các nguyên liệu, tá dược chưa có số đăng ký như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………………

Đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu, tá dược, bán thành phẩm thuốc chưa có số đăng ký

Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

(Doanh nghiệp) đề nghị Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế xét duyệt nhập khẩu các nguyên liệu, tá dược để sản xuất thuốc như sau:

STT

Tên nguyên liệu, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Số lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên công ty sản xuất - Tên nước

Tên công ty cung cấp - Tên nước

Số đăng ký của thuốc được sản xuất từ bán thành phẩm đề nghị nhập (nếu nhập bán thành phẩm)

1

2

3

.........., ngày...tháng...năm...

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm …. trang.... khoản kèm theo Công văn số ……/QLD-KD ngày.... tháng....năm.... của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

....., ngày... tháng... năm...
CỤC TRƯỞNG

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn hàng nhập khẩu các nguyên liệu, tá dược chưa có số đăng ký

Mẫu đơn hàng nhập khẩu các nguyên liệu, tá dược chưa có số đăng ký

Đánh giá bài viết
1 29
Thủ tục hành chính Xem thêm