Mẫu đơn khai báo nhập khẩu

1 2

Mẫu đơn khai báo nhập khẩu là gì? Mẫu đơn khai báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn khai báo nhập khẩu là gì?

Mẫu đơn khai báo nhập khẩu là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc khai báo nhập khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung khai báo, thông tin nhập khẩu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 37/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu đơn khai báo nhập khẩu

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:
V/v khai báo nhập khẩu hàng hóa [..1..]

………., ngày …. tháng …. năm …..

ĐƠN KHAI BÁO NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Tên thương nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra:

(kèm theo địa chỉ, số điện thoại)

Mã số Giấy chứng nhận ĐKDN/ĐKKD/ĐT:

Người đại diện theo pháp luật (họ và tên, chức vụ):

Người liên hệ:

(kèm theo địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email)

Đề nghị Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương xác nhận việc khai báo nhập khẩu hàng hóa bị điều tra theo quyết định số .../QĐ-BCT ngày... tháng... năm... của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chi tiết về lô hàng nhập khẩu như sau:

STT

Mô tả hàng hóa

Mã HS dự kiến

(8 số/10 số)

Nước xuất khẩu

Nước xuất xứ

Mục đích nhập khẩu

Số lượng, khối lượng

(Đơn vị...)

Trị giá

(USD)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hợp đồng nhập khẩu: (số, ngày/tháng/năm)

- Hóa đơn thương mại: (số, ngày/tháng/năm)

- Công ty sản xuất:... (dựa trên Giấy chứng nhận chất lượng hoặc các văn bản có giá trị tương đương do nhà sản xuất hàng hóa ban hành)

- Cảng xuất khẩu:

- Cửa khẩu dự kiến nhập khẩu: ... (Trường hợp nhập khẩu từ khu phi thuế quan, đề nghị ghi rõ)

- Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu: Ghi dự kiến từ ngày.... tháng.... năm... đến ngày.... tháng..... năm....

Tôi cam đoan tất cả các thông tin khai báo trên đây là đúng và đầy đủ và hiểu rằng những lô hàng nhập khẩu này có thể bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực trở về trước theo quy định tại Điều 45 của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại./.

 

……., ngày …….tháng …….năm ....
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

________________

1 Hàng hóa bị điều tra được mô tả tại quyết định tiến hành điều tra của Bộ Công Thương

Mẫu đơn khai báo nhập khẩu

Mẫu đơn khai báo nhập khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm