Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

1 451

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc

Mẫu đơn khiếu nại là biểu mẫu đơn được lập ra để khiếu nại về các vụ việc kiện cáo của các tổ chức, cá nhân... Biểu mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết mẫu đơn khiếu nại vụ việc.

Nội dung đơn khiếu nại

 

Mẫu số 03-TP-TGPL
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc ……………..(1)……………………

Kính gửi: …………………..(2) …………………………….

Họ và tên: …………………… (3) ……………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………...

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: …………….cấp ngày ……………………. tại …………….

Là người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc: ……………………………………………………

Hoặc là người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý……………. (2) …………………….....

đang được trợ giúp pháp lý trong vụ việc …………………………………………………….......

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý, tôi khiếu nại với ……………… (2)……………. về việc …………. (1) ……………của ………………..(4)/(5) ………………… với nội dung cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu giải quyết khiếu nại như sau:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có):

a) …………………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật. Đề nghị ………….. (2) ………………. xem xét giải quyết khiếu nại cho tôi theo quy định.

                                                NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                            (Ký, ghi rõ họ tên, hoặc điểm chỉ)

Chú thích:

(1): Ghi rõ một trong 04 nội dung khiếu nại về:

- Từ chối thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý;

- Không thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật;

- Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật.

(2): Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(3): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý.

(4): Tên của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

(5): Họ và tên của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc

Đánh giá bài viết
1 451
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm