Mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật là mẫu đơn kiểm dịch được công ty, doanh nghiệp lập ra và gửi tới Cục thú y để xin được kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật. Mẫu đơn kiểm dịch nêu rõ thông tin của công ty, thời gian thực hiện kiểm dịch, mục đích kiểm dịch... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật tại đây.

Mẫu đơn xin nhập xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu

Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Nội dung cơ bản của mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật như sau:

CÔNG TY ..................

Địa chỉ: ............................

Tel: .................................

Fax: .................................

Email: .............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

............, ngày.... tháng...... năm .....

Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu
sản phẩm động vật

Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty, Giám đốc Công ty…………………….đề nghị Cục Thú y cho phép Công ty được kiểm dịch nhập khẩu lô hàng sau:

STT

Tên hàng

Sốlượng(tấn)

Nước xuất xứ

Cửa khẩu nhập

Tổng số

- Từ Công ty:…………………................….………………….……...................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

…............................................................................................................................

………………………….………………………………………..………..................................

- Thời gian thực hiện:…………………………….……………...….....................................

- Mục đích sử dụng: ...................……………………………...........................................

- Các giấy tờ có liên quan kèm theo: ...………………………..........................................

..............................……………………….………………………......................................

Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm Pháp luật về Thú y.

CÔNG TY ………………..
Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 1.491
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm