Mẫu đơn phúc khảo kết quả thi kho bạc nhà nước

1 168

Đơn phúc khảo kết quả thi công chức

Phúc khảo bài thi vào kho bạc nhà nước? Nộp đơn phúc khảo bài thi thi vào kho bạc nhà nước ở đâu và thời gian nộp đơn phúc khảo là khi nào? Các thủ tục liên quan đến phúc khảo bài thi thi vào kho bạc nhà nước 2017 chắc chắn sẽ bao gồm Mẫu đơn xin chấm phúc khảo thi vào kho bạc nhà nước năm 2017. Mời các bạn tải về.

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn phúc khảo kết quả thi kho bạc nhà nước như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng Tuyển dụng công chức

Kho bạc Nhà nước năm 2017

Tên tôi là:.......................................................................

Ngày sinh:....................................................................

Địa chỉ thường trú:............................................................

Số điện thoại liên lạc:............................................................

Số báo danh:............................................................

Sau khi nhận được thông tin về kết quả điểm thi của Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước năm 2017 thông báo, kết quả điểm thi từng môn của tôi như sau:

1. Môn kiến thức chung:…… điể

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (viết):…… điểm

3. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm):…… điểm

4. Môn tin học văn phòng:…… điểm

5. Môn ngoại ngữ:…… điểm

Với kết quả điểm như trên, tôi làm đơn phúc khảo đề nghị Hội đồng tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước xem xét cho tôi phúc khảo bài thi môn:

1. Môn …………………..

2. Môn …………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

…………..,ngày…….tháng……năm…….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn phúc khảo kết quả thi kho bạc nhà nước

Mẫu đơn phúc khảo kết quả thi kho bạc nhà nước

Đánh giá bài viết
1 168
Thủ tục hành chính Xem thêm