Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc

1 22

Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc là gì?

Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc là mẫu đơn được lập ra để xin được chuyển vị trí công việc sang một vị trí khác.

2. Mẫu đơn xin được chuyển vị trí công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—–o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

ĐƠN XIN CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
Căn cứ: – Hợp đồng lao động số ……………..

– …………………… (Phần này ghi các căn cứ văn bản cho đề nghị thay đổi vị trí công việc)

Kính gửi: Công ty ……………………….

– Phòng Nhân sự

– Ban Giám đốc

Tôi là: ………………………………………………..…………………………………

Đang làm việc tại bộ phận: ………………………………………………..……………

Từ năm: ………………………………….…………..…………………………………

Nội dung: ……………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………..……

(Phần nội dung này trình bày về thực trạng công việc, lý do nhằm thuyết phục người sử dụng lao động rằng việc thuyên chuyển vị trí, bộ phận cho người lao động là hợp lý)

Đề nghị, quý công ty/ quý ông/ quý bà ……………………………………………….

(Phần này đưa ra nhưng yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người lao động về một vị trí, bộ phận làm việc mới mong muốn cụ thể nhất có thể)

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc

Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 22
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm