Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài

1 6.759

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, phòng tổ chức hành chính, cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xin về việc được đi học tập, công tác tại nước ngoài. Mẫu nêu rõ thời gian cụ thể, nước mà cá nhân đó đi công tác... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài tại đây.

Mẫu báo cáo sau khi đi học tập tại nước ngoài

Đơn xin thuyên chuyển công tác

Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài như sau:

TRƯỜNG ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:………………
------------

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

(Thời gian từ 1 tháng trở lên)

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường ………………;

 

- Phòng Tổ chức – Hành chính.

- Khoa …

- Bộ môn …

Tôi tên là: ................................................  Sinh ngày: ...................................................  

Hiện là CBGD thuộc Bộ môn: ........................................... Khoa: ....................................

Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo:

Hợp đồng từ tháng .............. năm ...., biên chế từ tháng …….. năm ................

Tôi làm đơn này xin đi: (học ThS, TS, thực tập, làm việc,…) vì:

1. Tôi đã nhận được giấy mời của: .......................………………………………………….
đến làm việc từ: ....................... đến ................., kinh phí do ................................ tài trợ.

2. Tôi đã được nhận học bổng của: ...................................................................................     

Trường ..............................................................., nước .................................................

Thời gian du học dự định từ:  ........................................................... đến: .......................

tại trường: ......................................................................

Ngành dự kiến theo học: .....................................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin Trường, Khoa, Bộ môn cho phép tôi được đi: (học ThS, TS, thực tập, làm việc, …) ...........................................................................................................................................................

Hiện nay tôi không còn nợ đề tài NCKH, tiền tạm ứng và bất kỳ khoản nào khác. Tôi xin hứa chấp hành mọi Chính sách Đảng, Pháp luật Nhà nước, quy định Nhà trường và cấp trên, sẽ hoàn thành mọi công việc chưa hoàn tất và bàn giao công việc đầy đủ trước khi đi.

  ..............., ngày.....tháng.....năm....

Thông tin liên lạc:

Email: .....................................................

ĐT ...........................................................

Người làm đơn ký tên

 

 

XÁC NHẬN KHÔNG VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Chi bộ *

(nếu là Đảng viên)

P.KHCN-DA

P.KHTC

Khoa

Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

          

* Đi từ 3 tháng trở lên phải có xác nhận của P.KHTC và P.KHCN-DA

* Chi bộ chú ý theo dõi, nhắc nhở việc chuyển sinh hoạt Đảng trước khi đi.    

Đánh giá bài viết
1 6.759
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm