Mẫu đơn xin đưa thiết bị ra ngoài cơ quan

1 3.487

Mẫu đơn xin đưa thiết bị ra ngoài cơ quan

Mẫu đơn xin đưa thiết bị ra ngoài cơ quan gồm các thông tin về thiết bị, lý do đưa ra ngoài công ty, người chịu trách nhiệm trong việc đưa thiết bị ra ngoài. Đây là thủ tục cần thiết, đặc biệt dành cho những thiết bị quan trọng và có tính bảo mật cao. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin đưa thiết bị ra ngoài cơ quan dưới đây.

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Thủ tục đăng ký thiết bị ngành in

Mẫu đơn xin đưa thiết bị ra ngoài cơ quan

Mời các bạn tham khảo bản text đơn xin đưa thiết bị ra ngoài cơ quan

.......................................................

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày......tháng......năm 201......

ĐƠN XIN ĐƯA THIẾT BỊ RA NGOÀI CƠ QUAN

Kính gửi: Phòng Bảo vệ, ..............................................

Đơn vị có thiết bị:.............................................................................................................

Tên thiết bị:......................................................................................................................

Ký mã hiệu của thiết bị:.....................................................................................................

Lý do mang thiết bị ra ngoài:..............................................................................................

Họ và Tên người mang thiết bị ra ngoài:.............................................................................

Chứng minh nhân dân số:.............................. công an......................... cấp ngày................

Địa chỉ nơi thiết bị được mang đến:...................................................................................

Đề nghị Phòng Bảo vệ, .............................................. cho phép mang thiết bị ra khỏi cơ quan.

Xin cảm ơn./.

Trưởng phòng

   (ký tên)

Đánh giá bài viết
1 3.487
Thủ tục hành chính Xem thêm