Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao

Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao

Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao là mẫu đơn xin được cá nhân lập ra và gửi tới câu lạc bộ thể thao để xin được gia nhập, tham gia câu lạc bộ. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin câu lạc bộ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao tại đây.

Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

Đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng khiếu

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao

Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN XIN
GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ THỂ THAO

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ thể thao ............

Tôi tên là .................................................................................................................

Sinh ngày .................................................. Nguyên quán: ........................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................

Sở trường của bản thân ............................................................................................

Sau khi tìm hiểu về Điều lệ Câu lạc bộ thể thao và hiểu rõ những quyền lợi và nghĩa vụ mà người thành viên Câu lạc bộ, tôi tự nguyện làm đơn này xin được tham gia vào tổ chức Câu lạc bộ thể thao .........................................................

Nếu được kết nạp, tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Câu lạc bộ như thực hiện mọi nhiệm vụ của thành viên Câu lạc bộ, tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào mà ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

..........., ngày...tháng...năm...
Người làm đơn
Đánh giá bài viết
10 7.244
Thủ tục hành chính Xem thêm