Mẫu đơn xin giao đất có rừng

Giới thiệu

Mẫu đơn xin giao đất có rừng là mẫu văn bản về việc tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý giao đất có rừng...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------- 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT CÓ RỪNG
(Dùng cho cộng đồng dân cư) 

                     Kính gửi:

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)........................................

Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)................ 

1. Tên cộng đồng dân cư (viết chữ in hoa)*................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. Địa chỉ: ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Họ tên người đại diện (viết chữ in hoa):...................................................................................................
................................................................................................................................................Địa chỉ liên

hệ.................................................................................................., Điện thoại: …....................................

4. Địa điểm khu đất có rừng xin giao:..........................................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):..........................................................................................................................

6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

                                                                  

 ..., ngày ... tháng ... năm...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

* Ghi “Cộng đồng dân cư”, sau đó ghi tên của cộng đồng dân cư theo điểm dân cư nông thôn gồm thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và các điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán.

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

1. Về nhu cầu của cộng đồng dân cư xin giao đất: ................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

                                                                  

 ……………, ngày … tháng … năm……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin giao đất có rừng để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất