Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn

Mẫu đơn xin được học nghề ngắn hạn

Mẫu đơn xin được học nghề ngắn hạn là mẫu đơn được lập ra để xin được học lớp học nghề ngắn hạn. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được học nghề ngắn hạn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ NGẮN HẠN

Kính gửi: (Tên cơ sở dạy nghề được lựa chọn)

Tên tôi là: ..................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................

Nguyên quán: ............................................................................................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại: .................................................................

Tôi là lao động................. Tôi chưa qua đào tạo nghề, nay làm đơn đề nghị được tham gia khóa học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại........ (ghi rõ tên cơ sở dạy nghề)....... từ ngày...... tháng...... năm....... đến ngày...... tháng...... năm.......

Tôi xin cảm ơn!

.............., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của UBND cấp xã

Xác nhận ông (bà)....... có hộ khẩu thường trú tại xã, chưa qua đào tạo nghề./.

(Ký tên và đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin được học nghề ngắn hạn

Mẫu đơn xin được học nghề ngắn hạn

Đánh giá bài viết
1 500
Thủ tục hành chính Xem thêm