Mẫu đơn xin in sao kê sổ phụ ngân hàng

1 100

Mẫu đơn xin được in sao kê sổ phụ ngân hàng

Mẫu đơn xin in sao kê sổ phụ ngân hàng là là bản sao chi tiết những phát sinh giao dịch của tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tổ chức. Những phát sinh giao dịch này bao gồm tất cả các giao dịch tín dụng ra và vào tài khoản. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được in sao kê sổ phụ ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN IN SAO KÊ SỔ PHỤ NGÂN HÀNG

Kính gửi: - Ngân hàng …….

- Giám đốc Ngân hàng….

Tôi tên là:………………………………………………………..………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………….…….

CMND số:…………Ngày cấp:………………….Nơi cấp:………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….…..……

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………….……..….

Điện thoại liên hệ:………………………………………………….……….………

Là chủ sở hữu tài khoản:……. Do Ngân hàng……...cấp vào ngày…tháng…năm….tại Ngân hàng:……..Chi nhánh:…………..

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi vẫn thường xuyên sử dụng số tài khoản như đã nêu trên để thực thực hiện việc thanh toán các khoản chi phí sử dụng điện, nước, mạng hàng tháng cho gia đình. Tuy nhiên, ngày…tháng…năm… tôi có nhận được thông báo từ Công ty Điện lực… về việc gia đình tôi bị cắt điện do chưa thanh toán tiền điện của tháng…năm….mặc dù tôi đã thanh toán số tiền đó qua số tài khoản mà tôi sở hữu nêu trên. Do đó tôi phải xuất trình bản sao kê Sổ phụ ngân hàng của Ngân hàng…..để đối chiếu, chứng minh, xác thực rằng tôi đã thực hiện việc thanh toán tiền điện của tháng…năm…. cho Công ty Điện lực…

Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Ngân hàng….thực hiện việc in sao kê sổ phụ ngân hàng cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin in sao kê sổ phụ ngân hàng

Mẫu đơn xin in sao kê sổ phụ ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 100
Thủ tục hành chính Xem thêm