Mẫu đơn xin kết hôn của bộ đội

1 7

Mẫu đơn xin được kết hôn của bộ đội

Mẫu đơn xin kết hôn của bộ đội là mẫu đơn được lập ra để xin được kết hôn của bộ đội. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin của người vợ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được kết hôn của bộ đội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN KẾT HÔN CỦA BỘ ĐỘI

Căn cứ:

· Bộ luật Dân sự năm 2015;

· Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

· Luật Hộ tịch năm 2014;

· Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch;

· Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

· Các văn bản có liên quan.

Kính gửi: – Thủ trưởng Đơn vị Quân khu….

Tôi tên là: ………………………………………………………………………...…..

Sinh ngày:…………………………………………………………………………….

CMND số:…………………………...Cấp ngày: …………….Nơi cấp:…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

Cấp bậc:……………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Đơn vị:…………………………………………………………….………………….

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………...…..

Tình trạng hôn nhân:………………………………………………………………….

Qua quá trình tìm hiều cô:……………………………………………………..……..

Sinh ngày:………………………………………………………………….………….

CMND số:…………………...Cấp ngày: …………….……….Nơi cấp:…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………….……

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………….

Tình trạng hôn nhân:……………………………………………………………….…

Qua quá trình tìm hiểu của tôi và cô………………. cũng như nhận được sự chấp thuận từ phía gia đình của cả hai bên, chúng tôi cảm thấy đủ điều kiện để cùng nhau tiến đến hôn nhân và xây dựng gia đình. Do vậy, tôi làm đơn này mong Thủ trưởng đơn vị cùng ban lãnh đạo đơn vị xem xét và tạo điều kiện để chúng tôi được kết hôn theo đúng quy định của pháp luật.

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin kết hôn của bộ đội

Mẫu đơn xin kết hôn của bộ đội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Thủ tục hành chính Xem thêm