Mẫu đơn xin mua biên lai

1 6

Mẫu đơn xin được mua biên lai

Mẫu đơn xin mua biên lai là mẫu đơn được lập ra để xin được mua biên lai. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về việc mua biên lai... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được mua biên lai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

ĐƠN XIN MUA BIÊN LAI

Kính gửi TRƯỞNG PHÒNG VĂN THƯ CTCP ABC

Tôi là: ……………………………………...……. Sinh ngày: ……………………..

Giấy chứng minh nhân dân số:……………. cấp ngày …/…/… tại ……………

Hộ khẩu thường trú: số……, đường……., phường…….., quận………, thành phố………….

Chỗ ở hiện tại: số………, đường……., phường………, quận…….., thành phố…….

Điện thoại liên hệ:……………

Hiện đang là nhân viên phòng kinh doanh CTCP ABC

Địa chỉ công ty: số………, đường……., phường………, quận…….., thành phố…….

Tôi xin trình bày với Qúy cơ quan nội dung sau:

Do lượng hàng tiêu thụ công ty gần đây tăng cao dẫn đến việc ghi chép tăng cao nên tôi làm đơn này xin phép phòng văn thư của công ty cho phép tôi được nhập 01 lô biên lai phục vụ cho việc ghi chép. Cụ thể như sau:

STT

Mặt hàng

Số lượng

(quyển)

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

1

Biên lai

100

30.000

3.000.000

Tôi kính đề nghị phòng văn thư nhanh chóng xem xét và kịp thời giải quyết yêu cầu của tôi để hoạt động sản xuất của công ty có thể diễn ra bình thường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin mua biên lai

Mẫu đơn xin mua biên lai

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Thủ tục hành chính Xem thêm