Mẫu đơn xin mua điện sản xuất

1 10

Mẫu đơn xin được mua điện sản xuất

Mẫu đơn xin mua điện sản xuất là mẫu đơn được hộ gia đình, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, sản xuất quy mô lớn cần khối lượng sử dụng điện lớn. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được mua điện sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN MUA ĐIỆN VỚI MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT

Kính gửi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC………….

Tôi tên là: …………………………………..Sinh ngày:…………………….………

Là đại diện theo pháp luật……………………………………………………………

Số CMND ……………………………. cấp ngày…/…/… tại……………….……..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ…………………………………………………………….……

Tôi làm đon này xin phép Qúy cơ quan cho tôi được sử dụng điện với mục đích sản xuất- kinh doanh. Cụ thể như sau:

Địa điểm đăng ký sử dụng điện:…………………………………………………….

Công suất đăng ký sử dụng:………………….KW

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện Ο; Đang dùng công tơ chung Ο

Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ…………………...……….

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
(Áp dụng đối với yêu cầu mua điện có công suất đăng ký sử dụng 40kW)

Tên

thiết bị

Công suất

(kW)

Số lượng

 

Thời gian sử dụng

Tổng công suất sử dụng

(kW)

Điện năng

(kWh/ngày làm việc)

 

 

 

Từ….. đến…

Tổng

 

 

1…………

2…………

3…………

 

 

 

 

 

 

Kính đề nghị Qúy cơ quan có thể xem xét và giải quyết nhanh chóng yêu cầu trên của tôi để không ảnh hưởng đến việc sản xuất – kinh doanh của tôi

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin mua điện sản xuất

Mẫu đơn xin mua điện sản xuất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Thủ tục hành chính Xem thêm