Mẫu đơn xin mua nhà ở tái định cư

1 8

Mẫu đơn xin được mua nhà ở tái định cư

Mẫu đơn xin mua nhà ở tái định cư là mẫu đơn được lập ra để xin được mau nhà ở tái định cư. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về ngôi nhà muốn mua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được mua nhà ở tái định cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

Kính gửi: UBND QUẬN ……

HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUẬN………

Căn cứ: Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ xây dựng quy định luật nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Tên tôi là:………………………..………………. Sinh ngày:……………………

CMND số:………………………… cấp ngày……………tại…………….………

Hiện đang công tác tại:……………………………………………………………

Hộ khẩu nơi thường trú:……………………………………………………….…

Số thành viên trong hộ gia đình: ………………người, bao gồm:

1. Họ và tên: ……………………………….CMND số ……………………….…

2. Họ và tên: ……………………………….CMND số ………………………….

3. Họ và tên: ……………………………….CMND số ………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết bố trí 01 nhà ở phục vụ tái định cư theo hình thức………………. tại dự án: ……………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết nhà ở phục vụ tái định cư, tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin mua nhà ở tái định cư

Mẫu đơn xin mua nhà ở tái định cư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Thủ tục hành chính Xem thêm