Mẫu đơn xin mua tài sản thanh lý

1 14

Mẫu đơn xin được mua tài sản thanh lý

Mẫu đơn xin mua tài sản thanh lý là mẫu đơn được lập ra để xin được mua tài sản thanh lý. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về tài sản mua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được mua tài sản thanh lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

ĐƠN XIN MUA TÀI SẢN THANH LÝ

Kính gửi: Giám đốc công ty TNHH…..

Căn cứ Nội quy, quy chế công ty TNHH…;

Tên tôi là: ……………………………………………………………………….

Chức danh: Nhân viên công ty TNHH………………………………………….

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:…………………………. Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:……...

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….…….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Theo tôi được biết ngày…/…/.. Công ty có thông báo thanh lý một số tài sản trong công ty. Xét thấy chất lượng sản phẩm còn sử dụng rất tốt nên tôi đã quyết định đăng ký mua mua một số tài sản thanh lý sau:……để phục vụ nhu cầu lợi ích của mình.

Dựa vào Nội quy, quy chế chung của công ty quy định mọi nhân viên đều có quyền bình đẳng trong việc đăng ký mua tài sản khi công ty thanh lý.

Do vậy, tôi làm đơn này mong quý công ty xem xét cho tôi được mua số tài sản trên. Tôi cam kết sẽ thanh toán đầy đủ giá trị của tài sản.

Kính mong…

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin mua tài sản thanh lý

Mẫu đơn xin mua tài sản thanh lý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Thủ tục hành chính Xem thêm