Mẫu đơn xin nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1 43

Mẫu đơn xin nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là gì? Mẫu đơn xin nghỉ do tai nạn lao động gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được nghỉ do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung xin nghỉ... Mẫu được ban hành theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

2. Mẫu đơn xin nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ DO TAI NẠN LAO ĐỘNG/BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Kính gửi: …………………….(2)…………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ do tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp, thời gian là…………ngày, kể từ ngày…………………………… đến hết ngày………………...

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: …………………………………………………….

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị ……………………………(2)…………………………….. xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ do tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp.

Mẫu đơn xin nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu đơn xin nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 43
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm