Mẫu đơn xin nghỉ học của trường chính trị

Mẫu đơn xin nghỉ học của trường chính trị

Mẫu đơn xin nghỉ học của trường chính trị được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Mẫu đơn xin nghỉ học của trường chính trị đưa ra thông tin học viên và lý do nghỉ học.

Nội dung kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng

Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Học viện Chính trị - Hành chính

Tôi tên là:...........................................................................................................................

Ngày sinh: ............./............./.................

Chức vụ:............................................................................................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................................

Hiện đang học lớp:.............................................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ buổi học ngày........................tháng.........năm...........

thuộc Học phần (khối kiến thức):......................................................................................

Với lý do : .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tôi xin bảo đảm thực hiện đúng quy định đào tạo hiện hành của Học viện.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CỬ HỌC VIÊN ĐI HỌC

 

....................ngày............tháng........năm........

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT, PHÊ DUYỆT CỦA HỌC VIỆN

Ghi chú: Những tình huống đặc biệt phát sinh trong giờ lên lớp, học viên báo cáo Giáo viên chủ nhiệm xem xét, giải quyết.

Đánh giá bài viết
1 12.590
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm