Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức

Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức là gì? Mẫu đơn xin nghỉ phép gồm những nội dung nào? Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thời gian xin nghỉ, lý do xin nghỉ…Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức là gì?

Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức là mẫu đơn được cán bộ công viên chức lập ra để xin được nghỉ phép. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thời gian xin nghỉ, lý do xin nghỉ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây.

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc các mẫu đơn xin nghỉ phép có trong bài:

 • Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức mới nhất
 • Đơn xin nghỉ phép theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT
 • Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức

2. Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:…………………………………………………………………………………..(1)

Tôi tên là: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/Tháng/Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………(2)

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………(3)

Nay tôi làm đơn này xin phép ……………(4) cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ:………………………………………………………………………………….(5)

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho…………………………………....(6)

Tại phòng……………………………………………..(7)

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong …………………… (8) giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….năm

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

3. Đơn xin nghỉ phép được ban hành theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ……………………………..(2)………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………….………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………….………

Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ phép năm …………………… trong thời gian là…………. ngày, kể từ ngày …………….. đến hết ngày ………………………….

Nơi nghỉ phép: ……………………………………….………………………………

Lý do nghỉ phép: …………………………………….………………………………

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ………………………………………….……….

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị…………………………….. (2) xem xét, giải quyết.

Số ngày nghỉ phép năm đã được nghỉ:………………………………..ngày.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Chữ ký)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ phép.

4. Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ..............................

Tên tôi là: ............................................... Nam/nữ: .......................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................

Điện thoại liên hệ khi cần: .............................................................................

Đơn vị công tác: ............................................................................................

Chức vụ: ........................................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo ............................. cho tôi được nghỉ phép

+ Từ ngày: ........tháng.......năm.....

Đến ngày: ........tháng....năm....

+ Lý do: ..........................................................................................................

+ Nơi nghỉ phép: ............................................................................................

Tôi sẽ bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho bà ............................... là đồng nghiệp của tôi và làm cùng vị trí với tôi. Bà .............................. sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong ban giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi.

Trân trọng.

........., ngày...tháng...năm...

Ban giám đốc

Người làm đơn

Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức

Đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho cán bộ công chức, viên chức có thể áp dụng với các đối tượng:

 • Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ xã
 • Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên
 • Mẫu đơn xin nghỉ phép trong công an nhân dân
 • Đơn xin nghỉ phép chữa bệnh cho cán bộ công viên chức
 • Và các đối tượng khác

5. Cán bộ, công chức được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Ngày nghỉ phép của cán bộ, công chức hiện nay được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Cụ thể, Điều 13 quy định cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo Điều 111 Bộ luật Lao động 2012, thời gian nghỉ phép được quy định như sau:

 • 12 ngày nếu làm việc trong điều kiện bình thường;
 • 14 ngày nếu làm việc ở nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt;
 • 16 ngày nếu làm việc ở nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt.

Và cán bộ, công chức cứ mỗi 05 năm làm việc thì số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Ngoài ra, cán bộ, công chức cũng có thể xin nghỉ để kết hôn; con kết hôn; hoặc khi bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết hoặc xin nghỉ không lương cũng có thể áp dụng mẫu xin nghỉ phép này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 116.097
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm