Mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức

1 18.536

Mẫu đơn xin thôi việc của công chức nhà nước

Mẫu đơn xin thôi việc của cán bộ công chức hay mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước là một trong những giấy tờ quan trọng trong bộ thủ tục xin nghỉ việc theo đúng quy định. Tùy theo từng trường hợp nghỉ việc cụ thể và căn cứ theo hợp đồng lao động ký kết mà cán bộ công chức sẽ trình bày những nội dung và lý do xin nghỉ việc theo đúng pháp luật.

Để được cấp trên cho phép thôi việc theo quy định, cán bộ công chức sẽ phải viết đơn xin nghỉ việc để gửi lên lãnh đạo đơn vị, cơ quan nơi đang làm việc. Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước cũng không có sự khác biệt quá nhiều so với mẫu đơn xin nghỉ việc thông thường, trong đó, các bạn cũng sẽ cần phải nêu rõ thông tin cá nhân, trình bày lý do xin nghỉ... để được lãnh đạo chấp thuận.

Nội dung của Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường……………….

- Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;

- Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm) .

Tôi tên:..........................................................

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp:..............................................

Đơn vị làm việc:..............................................

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường..............................................

Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)

Xin được nghỉ việc kể từ ngày…….tháng…….năm 20…

Lý do nghỉ việc:............................................................................................

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi đựoc phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho:........................................ có liên quan đến công việc tôi đảm nhiệm.

………, ngày tháng năm 20…

Ý kiến của Trưởng Phòng                            Người làm đơn

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)           (Ký và ghi rõ họ tên)

nghỉ việc kể từ ngày ……./……/20…..

Lý do:.........................................................

Trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Phải báo trước 30 ngày đối với Hợp đồng xác định thời hạn (dưới 36 tháng); 45 ngày đối với Biên chế và Hợp đồng không xác định thời hạn.

Hình ảnh mẫu đơn xin thôi việc của công chức

https://vndoc.com/don-xin-nghi-viec-mau-1-1/download

Đánh giá bài viết
1 18.536
Thủ tục hành chính Xem thêm