Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam hay chế độ thai sản của chồng là mẫu đơn được cá nhân người lao động nam lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi họ có tham gia bảo hiểm xã hội. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam tại đây.

Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2016

Mẫu C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Nội dung mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam/ Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng như sau:

TÊN CƠ QUAN
...............
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: .........................................................

Tên tôi là: ...................................................... Sinh ngày ...........................................

Chức vụ: ........................................ Vị trí công tác: ....................................................

Số CMTND: .................................. Ngày cấp .............................. Nơi cấp ..................

Địa chỉ hiện tại: ...........................................................................................................

Vợ tôi vừa sinh con, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày...../...../2016 đến ngày...../...../2016.

Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan và sẽ đi làm lại khi hết thời gian nghỉ theo đúng quy định của Công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

  ..............., ngày.....tháng.....năm 2016

Ý kiến của Giám đốc

Người làm đơn
.................................
Đánh giá bài viết
1 19.481
Thủ tục hành chính Xem thêm