Mẫu đơn xin nhập học cao học

1 2.462

Mẫu đơn xin nhập học cao học

Mẫu đơn xin nhập học cao học là mẫu đơn được cá nhân gửi tới các trường đại học có hệ đào tạo sau đại học để được xin tham gia nhập học khóa học cao học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại trường đó. Mẫu nêu rõ thông tin của cá nhân người làm đơn, trường đại học mà người đó muốn tham gia xin nhập học... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nhập học cao học tại đây.

Đơn xin chuyển trường đại học

Báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục đại học

Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học

Mẫu đơn xin nhập học cao học

Mẫu đơn xin nhập học cao học

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin nhập học cao học như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC

Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường.........…thuộc Đại học …………

Tên tôi là: ………………………………………………….....................................................

Sinh ngày: ……….................…………… Nơi sinh ….....................................……………

Hộ khẩu thường trú: ………………………......................................................……………

Đối tượng học (căn cứ theo giấy triệu tập) ……….................................................………

Số điện thoại: Nhà riêng ……........…. Cơ quan: …….............… Di động: ………..............

Theo giấy báo trúng tuyển sau đại học ngày … tháng … năm ….. của Giám đốc

Đại học ......................., tôi đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm .......

Chuyên ngành đào tạo: ………….....................………………………………………………...

Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Trường………- Đại học………. cho phép tôi được nhập học khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm ……

Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Đại học .............

  ..............., ngày.....tháng....năm.....
Xác nhận của cơ quan chủ quản
(hoặc UBND xã, phường, thị trấn)
Người làm đơn

Ghi chú: Nếu đối tượng là người học tự do thì xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

Đánh giá bài viết
1 2.462
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm