Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến

1 6

Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin nhập học trái tuyến là gì?

Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến là mẫu đơn được lập ra để xin được nhập học trái tuyến. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin học sinh...

2. Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

….…….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN NHẬP HỌC TRÁI TUYẾN

(Lớp ……)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học………………………………

Tôi tên:……………………..…………………………………………………………………….

Hiện ngụ ở khu vực (ấp)…………………………………. , Phường (xã):………..………..

thành phố (huyện)……………………….. , tỉnh:……………………………………………..

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho:………………… tôi

Họ và tên học sinh:…………………………………………………………….Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:…………………..………………………………………….......…..

Nơi sinh:……………………………….…………………………………………….........…..

Họ và tên cha:……………………….. năm sinh:…………… nghề nghiệp………....…...

Nơi công tác (nếu có):………………………………..……………………………….......…

Họ và tên mẹ:………………………… năm sinh:…………… nghề nghiệp………......….

Nơi công tác (nếu có):…………………………………………………..………….......……

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường:…………………….…………………………....…

Hiện cháu đang sống với:…………………………………………….……………......……

Tại địa chỉ: khu vực (ấp)……………. , phường (xã)……………………………..…....….

thành phố (huyện)………………………………………………….………………….………

Tên chủ hộ:…………………………………...…………………………………………........

Số điện thoại liên lạc khi cần:……………………………………………………….......…..

Vì lý do …………………………………………………………………………. nên tôi có nguyện vọng xin cho cháu được học tại trường với hình thức học:

– Hai buổi/ngày – Hai buổi/ngày có bán trú

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

 

Người làm đơn

Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến

Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Thủ tục hành chính Xem thêm