Mẫu đơn xin phép đi tham quan

Mẫu đơn xin đi tham quan

Mẫu đơn xin đi tham quan là mẫu đơn được lập ra để xin được đi tham quan, dã ngoại của học sinh sinh viên. Mẫu đơn xin đi dã ngoại này nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về chuyến tham quan... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin đi tham quan như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN XIN PHÉP ĐI THAM QUAN

Kính gửi: ..........................................................

Tôi là................................, là ................. Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh lớp .......

Tôi viết đơn này xin phép cho học sinh lớp ........ được đi tham quan tại ...........................

THÔNG TIN VỀ CHUYẾN THAM QUAN

1 - Lượt đi:

- Giờ khởi hành: .... h ...... ngày ......./...../..... tại .................... Phương tiện đi lại: ..............

- Giờ đến địa điểm tham quan (dự kiến): ....h.... ngày ......./....../......

2 - Lượt về:

- Giờ khởi hành: ....h..... ngày ......../......./....... tại ............... Phương tiện đi lại: ..................

- Giờ về đến Hà Nội (dự kiến): .....h..... ngày ......../......../.......

3 - Thông tin thêm:

- Số học sinh đi tham quan: ............................. gồm .... nam và ..... nữ

- Những người cùng đi với học sinh:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

- Địa chỉ chỗ ở (nếu có):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

- Các số điện thoại liên hệ khi cần:

.........................................................................................................................

Chúng tôi xin hứa sẽ chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho học sinh và những người cùng đi.

.........., ngày...tháng...năm...

Ý kiến của Ban Giám Hiệu

Chữ ký của GV chủ nhiệm

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin đi tham quan

Mẫu đơn xin đi tham quan

Đánh giá bài viết
4 9.322
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm