Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2018

16 37.512

Mẫu đơn xin phúc khảo - đơn xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia 2018

Đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2018, tuyển sinh sau đại học năm 2018 dành cho những thí sinh nhận thấy điểm của môn thi không xác thực hoặc có sự nhầm lẫn nào đó, thì có thể gửi đơn phúc khảo đến hội đồng thi của Trường đề nghị chấm lại bài thi của môn đó. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi sẽ giúp thí sinh có khả năng được chấm lại bài thi và đem đến cho thí sinh tia hy vọng có kết quả tốt hơn.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Mời các bạn tham khảo bản text của Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học .........................................

Tên tôi là:. ..............................................................................................................................................

Sinh ngày:...............................................................................................................................................

Nơi sinh:.................................................................................................................................................

Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng .... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinh của Đại học ................................................................................

+ Số báo danh:..............................................................................Phòng thi:.........................................

+ Chuyên ngành dự thi...........................................................................................................................

+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):

Môn cơ bản:......................................................................; số điểm đã đạt.....................

Môn cơ sở:........................................................................; số điểm đã đạt....................

Môn ngoại ngữ:..................................................................; số điểm đã đạt....................

................., ngày.......tháng........năm........

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý sau khi có điểm thi THPT 2018

Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý sau khi có điểm thi THPT 2018

Đánh giá bài viết
16 37.512
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm