Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

14 34.357

Mẫu đơn xin phúc khảo - đơn xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia 2016

Đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2017, tuyển sinh sau đại học năm 2017 dành cho những thí sinh nhận thấy điểm của môn thi không xác thực hoặc có sự nhầm lẫn nào đó, thì có thể gửi đơn phúc khảo đến hội đồng thi của Trường đề nghị chấm lại bài thi của môn đó. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi sẽ giúp thí sinh có khả năng được chấm lại bài thi và đem đến cho thí sinh tia hy vọng có kết quả tốt hơn.

Đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Quy trình phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia năm 2017

Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học

Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Mời các bạn tham khảo bản text  của Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học .........................................

Tên tôi là:. ..............................................................................................................................................

Sinh ngày:...............................................................................................................................................

Nơi sinh:.................................................................................................................................................

Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng .... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinh của Đại học ................................................................................

+ Số báo danh:..............................................................................Phòng thi:.........................................

+ Chuyên ngành dự thi...........................................................................................................................

+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):

Môn cơ bản:......................................................................; số điểm đã đạt.....................

Môn cơ sở:........................................................................; số điểm đã đạt....................

Môn ngoại ngữ:..................................................................; số điểm đã đạt....................

................., ngày.......tháng........năm........

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

14 34.357
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học để xem.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm