Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

14 32.554

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Khi nhận được thông báo về điểm số của bài thi tuyển sinh vào lớp 10, học sinh nếu còn băn khoăn và muốn đề nghị hội đồng tuyển sinh kiểm tra lại điểm số, các em sẽ viết đơn xin phúc khảo bài thi gửi đến hội đồng tuyển sinh nơi mình thi. Dưới đây là mẫu đơn phúc khảo thi vào lớp 10 năm 2019 mới được VnDoc cập nhật, mời các em tham khảo mẫu đơn dưới đây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tìm mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2019, mời tham khảo mẫu: Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh THPT Quốc Gia 2019

Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường THPT ...............................
  - Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năn học 2019-2020.

1. Họ và tên thí sinh: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...

2. Sinh ngày ...... tháng ....... năm 20.....

3. Học sinh trường THCS ... ................................................................... ... ... ... ...

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày .................. /5/ 2019

5. Tại Hội đồng thi: ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .………………………..

6. Phòng thi số: ... ... ... ... ... ... ... Số báo danh:... ... ... ... ... ................................ ( ghi đủ 6 chữ số )

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn

Điểm bài thi

Đề nghị phúc khảo

(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)

Ghi chú

Ngữ văn

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

Toán

 

 

 

Môn chuyên.........

 

 

Thí sinh thi vào trường chuyên

 

Tổng số môn phúc khảo

 

 

 

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                   ......................., ngày …. .tháng 6 năm 2019

 

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

Đơn phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 THPT

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học ..........-..........

1. Họ và tên thí sinh:......................................................................................................

2. Ngày sinh: .......tháng....... năm .......

3. Học sinh cơ sở giáo dục:............................................................................................

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ...........ngày .........../............./...............

5. Tại Hội đồng thi:.........................................................................................................

6. Phòng thi số:............................, Số báo danh:.........................................(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

  Môn không chuyên Môm chuyên
Môn          
Điểm thi          

Xác nhận của CSGD

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

.............., ngày ...... tháng ...... năm ..........

Học sinh ký tên

Mời các bạn tham khảo đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 tại TP. HCM

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Đơn phúc khảo điểm bài thi vào lớp 10

Đánh giá bài viết
14 32.554
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm