Mẫu đơn xin sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở

1 3

Mẫu đơn xin sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở là gì?

Mẫu đơn xin sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở là mẫu đơn được lập ra để xin được sao lại hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở. Mẫu nêu rõ thông tin hồ sơ....

2. Mẫu đơn xin sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

….…….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN SAO HỒ SƠ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường quận ………….

Tên tôi là:

Ngày sinh:

Số CMND:

Địa chỉ:

Hiện nay tôi đang có nhu cầu thực hiện các hoạt động liên quan đến đất đai, theo đó tôi cần xem xét đến nguồn gốc, quá trình hình thành quyền sử dụng trên đất ở của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:…………………………………………..

Do: ………………………………………………………………………………….cấp

Cấp cho:……………………………………………Ngày…….tháng………năm…….

Dựa vào Điều 28 Luật Đất đai 2013 về Trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai quy định: “Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”, nên tôi có những đề nghị như sau:

(1) Trả lời về yêu cầu, thủ tục cần thiết để thực hiện việc sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở;

(2) Cấp bản sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số:…………..

Kính mong Trưởng phòng Tài nguyên môi trường quận …… xem xét và giải quyết, tôi xin trân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

Mẫu đơn xin sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở

Mẫu đơn xin sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm