Mẫu đơn xin tách hộ khẩu

Mẫu đơn xin được tách hộ khẩu là gì? Mẫu đơn xin được tách hộ khẩu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin tách hộ khẩu là gì?

Sổ hộ khẩu là giấy tờ giúp nhà nước quản lí việc cư trú của công dân Việt Nam. Mẫu đơn xin tách hộ khẩu là mẫu đơn được lập ra để xin được tách hộ khẩu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin tách...

2. Khi nào được tách hộ khẩu?

Theo quy định tại Điều 27 Luật Cư trú 2006, trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp thì người có yêu cầu sẽ được tách sổ hộ khẩu trong trường hợp sau:

- Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

- Người đã nhập vào sổ hộ khẩu mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp đã nhập vào sổ hộ khẩu mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu.

Hiện nay, mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được Bộ Công an ban hành tại Thông tư 36/2014/TT-BCA.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được sử dụng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu; xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú; gia hạn tạm trú.

2. Mẫu đơn xin được tách hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————–o0o————–

…. , ngày … tháng … năm

ĐƠN XIN TÁCH HỘ KHẨU

Căn cứ Luật cư trú năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2013

Kính gửi: -Công an xã ……………. (Với tỉnh/thành phố trực thuộc tỉnh …….)/ Công an quận/ huyện……………………….. (Với tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

Tôi là: ………………………………… Sinh ngày: … / … / … Giới tính: ………...

Chứng minh nhân dân số: ………… Ngày cấp: …/…/…. Nơi cấp: ………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………..

Quê quán: ………………………………………...…………………………………….

Dân tộc:…………………………………Tôn giáo:…………. Quốc tịch: …………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………...…………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………..……………

Họ tên chủ hộ: ………………………………... Quan hệ với chủ hộ: …………………

Lý do tách hộ khẩu: …………………………………………………………………….

Dựa vào Điều 27 Luật cư trú năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2013 về tách sổ hộ khẩu quy định như sau:

Điều 27.Tách sổ hộ khẩu

1.Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a)Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b)Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2.Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3.Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Do đó, Tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan chấp thuận để tôi được tách hộ khẩu theo quy định pháp luật.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là sự thật. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của chủ hộ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin tách hộ khẩu

4. Hướng dẫn viết mẫu Đơn xin tách hộ khẩu

- Tên người viết phiếu báo và người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu viết chữ in hoa đủ dấu;

- Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II;

- Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu;

- Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu” chỉ cần ghi: tách sổ hộ khẩu;

- Mục “Ý kiến của chủ hộ”: Ghi đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 500
Thủ tục hành chính Xem thêm