Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

6 29.984

Đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Bạn mong muốn được nhập ngũ để rèn luyện và phục vụ trong môi trường quân đội. Bạn có thể nộp đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện tới ban chỉ hủy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để thực hiện nguyện vọng của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 số 78/2015/QH13

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..…

Tôi tên là:…………………………………………………………………….....................................................

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………...................................................

Hiện đang ở:…………………………………………………………………...................................................

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………..................................................

Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………..................................................

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.
                                                        Địa danh, ngày…tháng…năm

                                                             NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
6 29.984
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh Xem thêm