Mẫu đơn xin thay đổi nơi lĩnh lương hưu

Mẫu đơn xin thay đổi nơi lĩnh lương hưu là mẫu đơn được lập ra để xin được thay đổi nơi lĩnh lương hưu. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin thay đổi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu/ trợ cấp BHXH hàng tháng

Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu/ trợ cấp BHXH hàng tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ........................

Tên tôi là: ..................................... Sinh ngày .......... tháng ........... năm ...............

Số CMND ................................... Cấp ngày ......... tháng ....... năm ............ tại …..

…………………………………… Số điện thoại (nếu có): ...........................................

Theo hồ sơ hưởng BHXH, tôi còn có tên ......................., sinh ngày ....../....../....... (1)

Hiện đang hưởng chế độ .................................................. tại địa chỉ ....................

Số hồ sơ ............................................................................................................

Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có): .............................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ....................................... giải quyết cho tôi được chuyển đến hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng tại nơi cư trú mới theo địa chỉ (2): .................;

Tôi xin đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại (3): .........................

Tôi đề nghị được nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản: …………………………, số tài khoản:

…..……..., mở tại Ngân hàng……………………….., chi nhánh ….....................….(4)./.

......, ngày .... tháng ... năm ...
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú mới (4)
(Ký, đóng dấu)

......., ngày ..... tháng ... năm ....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đơn xin được thay đổi nơi lĩnh lương hưu

Mẫu đơn xin thay đổi nơi lĩnh lương hưu

Mẫu đơn xin thay đổi nơi lĩnh lương hưu là mẫu đơn được lập ra để xin được thay đổi nơi lĩnh lương hưu.

Mẫu đơn xin thay đổi nơi lĩnh lương hưu nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin thay đổi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 69
Thủ tục hành chính Xem thêm